English

कृषी पर्यटन म्हणजे काय?

कृषी पर्यटन म्हणजे शेतावर येणं, रहाणं. शेतातील पीकपाण्याची माहिती घेणं वाटल्यास सोपीसोपी शेतकामं स्वत: करून पहाणं. शेतक-यांचं शेतजीवन अनुभवणं ग्रामीण संस्कृती समजून घेणं होय.

आजही शेकडो शहरी लोकांची नाळ शेतीशी जुळलेली आहे. कधीकाळी आपले गाव सोडून कामधंद्यासाठी शहरात आलेले इथेच रूजले. सणावाराला, लग्नकार्याला गावाकडे जाणं होतं परंतू कामाच्या व्यापात रहायाला मिळत नाही. निवांत वेळ काढू शकत नाही. मोठयांची अशी अवस्था तर त्यांच्या मुलाबाळांची नाळच तुटली गावापासून. मुलांनी आपलं आजोळ पाहिलं पण अनुभवलं नाही. शेतंही पाहिली असतील, परंतू हुंदडता आलं नाही. ज्यांना गाव आहे त्यांची अशी अवस्था तर ज्यांना मुळात तो नाही त्यांची मानसिकता कशी असेल? अशा सर्वांसाठी "कृषी पर्यटन" हा एक उत्तम पर्याय समोर आलेला आहे


Photo Gallery
Packages
Tourist Places
How to come?

संपर्क साधा

तोरणा टेन्ट्स कृषी पर्यटन

लाशीरगाव कार्यालय:
व्यवस्थापक
मु. लाशीरगाव, नसरापूर-वेल्हा रोड, तालुका - वेल्हा, जिल्हा - पुणे.
फोन: +९१ ७७९८५५०७७७ ई मेल: tornatents@gmail.com

पुणे कार्यालय:
अे -२, मातृकृपा आपर्टमेंट्स, ११३२/ १, मॉडेल कॉलनी,
हॉटेल ललित महल जवळ, फर्ग्युसन कॉलेज रोड, शिवाजीनगर, पुणे ४११०१६.
फोन: ०२० -२५६६०००१, +९१ ७७९८५५०७७७, +९१ ९४०५०१५६८९