English

संपर्क

तोरणा टेन्ट्स कृषी पर्यटनाच्या बुकिंगसाठी खालील ठिकाणी संपर्क करावा

पुणे कार्यालय
सौ. निलम विलास एखंडेपाटील(संचालिका)
अे -२, मातृकृपा आपर्टमेंट्स,
११३२/ १, मॉडेल कॉलनी, हॉटेल ललित महल जवळ,
फर्ग्युसन कॉलेज रोड, शिवाजीनगर, पुणे ४११०१६.
दुरध्वनी: ०२० -२५६६०००१
मोबाईल: +९१ ७७९८५५०७७७, +९१ ९४०५०१५६८९.
ईमेल: tornatents@gmail.com, vilasepatil@gmail.com

लाशीरगाव कार्यालय:
व्यवस्थापक
तोरणा टेन्ट्स कृषी पर्यटन, मु. लाशीरगाव,
नसरापूर-वेल्हा रोड, तालुका - वेल्हा, जिल्हा - पुणे.
मोबाईल: +९१ ७७९८५५०७७७